Zaklad Genetyki MedycznejbiochemiaPoradnia GenetycznaStudenci - materialy dydaktyczneKontakt, dojazd i mapkaEnglish version
  Zakład Genetyki Klinicznej  
 

IV Polski Kongres Genetyki
10-13.09.2013, Poznań

praca prezentowana w sesji plakatowej:

Borkowska E, Kruk A, Jędrzejczyk A, Rożniecki M, Jabłonowski Z, Traczyk M, Constantinou M, Banaszkiewicz M, Pietrusiński M, Sosnowski M, Hamdy FC, Peter S, Catto JW, Kałużewski B:
Kohonen artificial neural network as a useful tool for molecular subtyping of bladder cancer.


43. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego
05-07.09.2013 Jachranka

prace prezentowane w sesji plakatowej:

Traczyk M, Borkowska B, Pietrusiński M, Jędrzejczyk A, Grzegorczyk A, Marks P, Rożniecki M, Jabłonowski Z, Sosnowski M,   Kałużewski B:
Genetyczna różnorodność nowotworów pęcherza moczowego a ryzyko wystąpienia wznowy w oparciu o badania DNA komórek guza i osadu moczu.

Borkowska E, Kruk A, Jędrzejczyk A, Rożniecki M, Jabłonowski Z, Traczyk M, Constantinou M, Banaszkiewicz M, Pietrusiński M, Sosnowski M, Hamdy FC, Peter S, Catto JW, Kałużewski B:
Wyodrębnienie molekularnych typów raka pęcherza moczowego (BC) przy użyciu samoorganizujących sztucznych sieci neuronowych Kohonena.
Praca nominowana do nagrody.


20th Meeting of the EAU Section of Urological Research
25-27.10.2012 Strasbourg, Francja

prace prezentowane w sesji plakatowej:

Traczyk M., Borkowska E., Pietrusiński M., Jabłonowski Z., Jędrzejczyk A., Marks P., Rożniecki M., Sosnowski M.,  Kałużewski B.:
The significance of Ala179Thr polymorphism in WWOX gene in the bladder cancer development.

Borkowska E., Kruk A., Jabłonowski Z., Jędrzejczyk A., Rożniecki M, Traczyk M., Constantinou M., Pietrusiński M., Banaszkiewicz M., Marks P., Sosnowski M.,  Kałużewski B.:
Identification of homogenous groups of bladder cancer patients with Kohonen artificial neural network.


European Association of Urology 12th Central European Meeting
12-13.10.2012 Drezno, Niemcy

prace prezentowane w sesji plakatowej:

Traczyk M., Borkowska E., Pietrusiński M., Rożniecki M., Purpurowicz R., Jędrzejczyk A., Marks P.,  Jabłonowski Z., Sosnowski M.,  Kałużewski B.:
FGFR3 gene mutations analysis in relationship to clinical and pathological parameters in patients with bladder cancer.

Borkowska E., Kruk A., Jabłonowski Z., Jędrzejczyk A., Rożniecki M, Traczyk M.,  Constantinou M., Pietrusiński M., Banaszkiewicz M., Marks P., Sosnowski M.,  Kałużewski B.:
Identification of homogenous groups of bladder cancer patients with Kohonen artificial neural network

9th World Congress on Urological Research
Innsbruck, Austria 15 - 17.09.2011

prace prezentowane w sesji plakatowej:

mgr Magdalena Traczyk
Polymorphic variants of H-RAS proto-oncogene: are they affect of the increase the bladder cancer risk?

dr Edyta Borkowska
Results of UroVysion test versus results of LOH analysis in bladder cancer patients.

European Association of Urology 11th Central European Meeting
28 - 29.10.2011 Timisoara, Romania

prace prezentowane w sesji plakatowej:


mgr Magdalena Traczyk
Identification of HRAS and FGFR3 gene mutations in bladder cancer patients.

dr Edyta Borkowska
Evaluating Expression of TP53, RB, H-RAS, FGFR3 genes in bladder cancer relative to mutation occurrence and clinicopathological parameters.

Central European Journal of Urology
Scientific Journal of the Polish Urological Association

41st Scientific Congress of the Polish Urological Association Gdańsk,
Poland, 8-10.09.2011

Monika Banaszkiewicz
Badania nad rolą wybranych czynników środowiskowych i genetycznych w rozwoju raka pęcherza.

Monika Banaszkiewicz
Mutacje CHEK2, polimorfizm 355T/T genu CYP1B1 i zakażenie wirusem HPV u pacjentów z PUNLMP (Papillary Urothelial Neoplasm of Low Malignant Potential).

dr Edyta Borkowska
Dziesięć lat doświadczeń w pracy z testem UroVision.

dr Edyta Borkowska
Ocena ekspresji genów TP53, Rb, RAS, FGFR3 w przypadkach raka pęcherza moczowego w odniesieniu do występowania mutacji i parametrów klinicznych.

Magdalena Traczyk
Polimorficzne warianty protoonkogenu H-RAS: czy wpływają na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory pęcherza moczowego?

dr Michał Pietrusiński
Detekcja raka pęcherza moczowego w moczu na podstawie profilu metylacji wybranego panelu genów supresorowych.
Nagroda za najlepszy plakat w dziedzinie nauk podstawowych.


Central European Journal of Urology
Scientific Journal of the Polish Urological Association

40th Scientific Congress of the Polish Urological Association
Bydgoszcz, Poland, 17-19.06.2010

Monika Banaszkiewicz
Badania nad czynnikami predysponującymi do raka pęcherza moczowego.
The study on factors predisposing to the bladder cancer.

dr Edyta Borkowska
Badania nad określeniem indywidualnego ryzyka wystąpienia i progresji raka pęcherza moczowego.
Reserch on individual risk of bladder cancer incidence and progression.

dr Michał Pierusiński
Detekcja metylacji wybranych genów supresorowych w niskozróżnicowanych, Ta-T1 urotelialnych rakach pęcherza moczowego.
Detection pf methylation of tumour suppressor genes in poorly-differentiated Ta-T1 urothelial bladder cancer.

Magdalena Traczyk
Detekcja utraty heterozygotyczności u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego: tkanka nowotworowa w porównaniu z komórkami osadu moczu.
Detection of loss of heterozygosity in patients with bladder cancer: tumour tissue versus urine sediment.

Adam Jędrzejczyk
Retrospektywna ocena jakości TURBT na podstawie analizy preparatów histopatologicznych oraz częstości wystepowania wczesnej wznowy nowotworu.
Retrospective evaluation of quality of TURBT procedure - percentage of specimens with no muscle tissue after electroresection, percentage of early tumour recurrence.

 

III Polski Kongres Genetyki
Lublin 12-15 września 2010

prof. Bogdan Kałużewski
Poszukiwania i badania markerów cytogenetyczno-molekularnych warunkujących choroby genetyczne lub modelujące ich fenotyp.

dr Edyta Borkowska
Badania nad określeniem indywidualnego ryzyka wystapienia i progresji raka pęcherza moczowego.
Nowe mutacje genu PANK2 - opis przypadku.

dr Zofia Helszer
Opracowanie i standaryzacja metod oceny kontaminacji matczynej w komórkach płynu owodniowego.
Dwie nowe mutacje w genie receptora androgenowego u pacjentek 46,XY z zespołem niewrażliwości na androgeny.

dr Maria Constantinou
2,5 Mb homozygotyczna delecja 14q31.1 u chłopca z r(Y) niskorosłością, niespecyficzną dysmorfią twarzową, niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i niedoczynnością tarczycy.
Historia kliniczna pre- i postnatalna (step-by-step) chłopca z niezrównoważoną translokacją - t(3;15)(q26.1;q26.33) i fenotypem charakterystycznym dla zespołu duplikacji 3q.

dr Michał Pietrusiński
Badanie nosicielstwa mutacji genu GBA u rodziców dziecka z Zespołem Gauchera'a typu II.
Detekcja Metylacji wybranych genów supresorowych w niskozróżnicowanych, Ta-T1 urotelialnych rakach pęcherza moczowego.

Monika Banaszkiewicz
Badania nad czynnikami predysponującymi do raka pęcherza moczowego.

Magdalena Traczyk
Detekcja utraty heterozygotyczności u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego: tkanka nowotworowa w porównaniu z komórkami osadu moczu.

dr Łukasz Kępczyński
Multipotencjalne niehemopoetyczne komórki galarety Whartona u człowieka.

 

Diagnostyka Laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

14-17.09 2010 Wisła, Polska

dr Edyta Borkowska
Markery genetyczne w raku pęcherza moczowego - próba indywidualnej oceny ryzyka nawrotu i progresji choroby.EAU 10th Central European Meeting (CEM)
22-23.10.2010 Bratislava, Slovakia

dr Edyta Borkowska
Research on individual risk of bladder cancer incidence.EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM)
10-11.09.2010 Riga, Latvia

dr Edyta Borkowska
The significance of A148T variants of CDKN2A gene in bladder cancer patients.


Wybrane problemy diagnostyki dziecka niepełnosprawnego
Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 2009

dr Maria Constantinou
Aplikacja techniki CGH do identyfikacji konstytucyjnych aberracji chromosomowych w rutynowej diagnostyce cytogenetycznej.
Cytogenetyka interfazowa w diagnostyce cytogenetycznej konstytucyjnych i niekonstytucyjnych aberracji chromosomowych.


Interpreting the Human Genome
January 24-28, 2009, Miami Beach, Florida, USA

 

dr Edyta Borkowska
The significance of P53 codons 72 and 213 polymorphisms in urinary bladder cancer in central Poland.EAU 3rd North Eastern European Meeting (NEEM)
11-12.09.2009 Szczecin, Poland

dr Edyta Borkowska - plakat pt:
Expression levels of P53 and CDKN2A/ARF messenger RNA detected by Real-Time PCR in tumor tissue in bladder cancer-clinicopathological applications.7th European Cytogenetics Conference
July 4-7 2009 - Stockholm, Sweden

 

prof. Bogdan Kałużewski - plakat pt:
A comparative, high resolution analysis of DNA - a technological challenge or a real breakthrough in the diagnostics of genomic diseases.

dr n. med. Maria Constantinou - plakat pt:
Phenotype variability in genomic diseases in the light of our studies.International Regional Conference on Medical Genetics,
March 6 - 7, 2009, Belgrade, Republic of Serbia

 

prof. Bogdan Kałużewski - prezentacja pt:
Current status of counselling and medical diagnostics in the public health service in Poland.

W dniach 6 - 7 marca 2009, na zaproszenie Prof. dr. Idy Jovanocic, MD.PhD, dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Pediatrii Szpitala Dziecięcego w Belgradzie uczestniczyłem w:International Regional Conference on Medical Genetics.
Konferencja odbyła się w Belgradzie w Auli w/w Uniwersytetu. W pierwszym dniu Konferencji delegaci reprezentujący poszczególne kraje Europy Środkowej oraz Rosji i Ukrainy przedstawiali stan organizacji diagnostyki chorób uwarunkowanych genetycznie w swoich krajach. Wysłuchaliśmy 13 wystąpień. Muszę przyznać, że większość prezentacji była na wysokim poziomie, dobitnie świadcząc o tym, że kraje te zdecydowanie nadążają za ogólnoeuropejskim poziomem diagnostyki i poradnictwa. Prezentując osiągnięcia Polski skoncentrowałem się na pokazaniu naszego największego sukcesu jakim jest wprowadzenie i realizowanie specjalizacji
z zakresu genetyki klinicznej i laboratoryjnej. Kolejnym osiągnięciem, z którego możemy być zadowoleni jest fakt i poziom realizowanej współpracy z NFZ. W obu dziedzinach zdecydowanie przodujemy. Nie zrezygnowałem z zaprezentowania na tym polu osiągnięć Grupy Roboczej ds. Genetyki Klinicznej i Biologii Molekularnej Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz rodzimej Uczelni, które to aktywności trudno przecenić. Zaprezentowałem również wszystkie ośrodki akademickie, Instytuty Resortowe oraz dodatkowo osiągnięcia Prof. J. Lubińskiego, realizującego pionierskie działania ?Read Gene?. Budynek laboratorium i kliniki jest wprawdzie jeszcze w trakcie budowy, ale grupa Prof. J. Lubińskiego, już realizuje swój program statutowy.
Na tym tle zaprezentowałem wysiłek naszej Uczelni, która finalizuje budowę Centrum Kliniczno Dydaktycznego, a w nim nowych pomieszczeń dla Zakładu Genetyki Medycznej. Trudno jest mi ocenić wydźwięk mego wystąpienia, ale wstępna propozycja, aby kolejną konferencję zorganizować za dwa lata w Łodzi w naszej Uczelni odbieram pozytywnie. W dniu drugim Konferencji, uczeni ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji,Włoch ale również Serbii prezentowali swoje własne autorskie osiągnięcia. Tutaj moje dobre samopoczucie wyniesione z dnia pierwszego, pogorszyło się, uświadamiając jeszcze raz pogłębiającą się przepaść technologiczno-intelektualną pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi. Generalnie odnoszę wrażenie, że problem nie tylko polega na wielkości środków przeznaczanych na naukę, ale również na sposobie wydawania tych środków oraz na stosunku decydentów do ludzi nauki.
Program Konferencji był tak bogaty, że prawdę mówiąc, nie zwiedziłem Belgradu.
Bardzo ciekawym i miłym wydarzenie była uroczysta kolacja wydana przez parę królewską, Księcia Aleksandra i Księżną Katarzynę w Białym Pałacu. Mieliśmy również okazję zwiedzić wnętrza pałacowe, uczestniczyliśmy w pamiątkowym zdjęciu, którego jeszcze nie posiadam. Koszty pobytu pokrywali organizatorzy Konferencji, koszt podróży sponsorował NZOZ Genos, koszty ubezpieczenia pokryła Uczelnia.

Prawdę mówiąc była to udana konferencja.
prof. Bogdan KałużewskiEAU 8th Central European Meeting (CEM),

Warsaw, Poland, 24-25 October 2008

dr n. med. Edyta Borkowska - plakaty:
Expression of the P53 gene in bladder cancer in relation to mutation status and clinical parameters
The Value of the UroVysion Assay for predicting tumor recurrence in patients from Central PolandIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa:
Problemy diagnostyki i rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Lublin 22-24.09.2008

prof. dr hab. med. Bogdan Kałużewski - prezentacja pt:
Porównawcza analiza DNA wysokiej rozdzielczości - technologiczne wyzwanie, czy też przełom w diagnostyce chorób genomowych?

dr n. med. Maria Constantinou - prezentacja pt:
Zmienność fenotypowa w przypadkach chorób genomowych w świetle badań własnych.

dr n. przyr. Zofia Helszer - plakaty:
Nowa mutacja (c.T3062>C) w genie receptora androgenowego u pacjentkiI 46,XY z zespołem niewrażliwość na androgeny.
Nowa mutacja (c.A193>G) w genie SRY u pacjentki 46,XY z dysgenezją gonad.

dr n. med. Edyta Borkowska - plakaty:
Profile ekspresji genów P53 i CDKN2A/ARF w raku pęcherza moczowego.
NBIA (neurodegeneration with iron brain accumulation) - charakterystyka pięciu przypadków pod względem obecności mutacji w genie PANK2.

mgr Ewa Grabowska - prezentacja pt:
Rehabilitacja twórcza w zespole artystycznym "Słoneczka"

mgr Monika Banaszkiewicz - plakat:
Badania nad częstością występowania mutacji/ polimorfizmów genów: CHEK2 iCYP1B1 w raku pęcherz moczowego.

mgr Magdalena Traczyk - plakat:
Analiza utraty heterozygotyczności genów P53, RB1, CDKN2A/ARF w komórkach osadu moczu i tkance guza u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.Spotkanie dysmorfologiczne
Warszawa 2008

lek.med. Anna Eckersdorf-Mastalerz - prezentacja pt:
Family MK - unknown case.6th European Cytogenetics Conference
Istanbul 2007

prof. dr hab. med. Bogdan Kałużewski - plakat:
Comparative Genomic Hybrydization (CGH): the principles for routine constitutional cytogenetic diagnosis and genetic counseling process.

dr n. med. Maria Constantinou - plakat:
Trisomy of medial 15q as result of analphoid supernumerary ring chromosome detected by CGH and FISH.II Polski Kongres Genetyki
Warszawa 17-20.09.2007

prof. dr hab. med. Bogdan Kałużewski - plakat:
Efektywność mCGH w praktyce poradnictwa genetycznego.

dr n. med. Edyta Borkowska - plakat:
Występowanie polimorficznych wariantów kodonu 72 genu P53 w raku pęcherza moczowego.

dr Michał Pietrusiński - plakat:
Mutacje w genie transglutaminazy 1 (TGM1) u pacjentki ze zdiagnozowaną chorobą rybiej łuski.

mgr Monika Banaszkiewicz - plakat:
Badania nad częstością występowania mutacji/polimorfizmów genów: CHEK2 i CYP1B1 w raku pęcherza moczowego.II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa:
Problemy diagnostyki i rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Lublin 25-27.09.2006

prof. dr hab. med. Bogdan Kałużewski - prezentacja pt:
Granice etyczne poradnictwa genetycznego - teoria i praktyka.

dr n. med. Maria Constantinou - prezentacja pt:
Kliniczne aplikacje technik cytogenetyki molekularnej w procesie diagnostyki prenatalnej wybranych przypadków aberracji chromosomowych.

mgr Ewa Grabowska - prezentacja pt:
Rehabilitacja twórcza w zespole artystycznym "Słoneczka".

mgr Beata Balcerek-Bunio - prezentacja pt:
Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci z chorobami genetycznymi - psychologiczne aspekty diagnozy i terapii.Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie
Chełmno 31.05 - 02.06.2007

mgr Beata Balcerek-Bunio - prezentacja pt:
Umiejętność czytania u 9-letniej dziewczynki z zespołem Pradera-Williego.Wspomaganie rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie
Wenecja 28-29.04.2006

mgr Beata Balcerek-Bunio - prezentacja pt:
Wspomaganie rozwoju mowy - wybrane aspekty psychologiczne.

mgr Beata Balcerek-Bunio - prezentacja pt:
Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci z chorobami genetycznymi - psychologiczne aspekty diagnozy i terapii.


Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie
Mikoszów 7-9.10.2004

mgr Beata Balcerek-Bunio - prezentacja pt:
Pokonywanie trudności w liczeniu u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uwarunkowaną genetycznie.


IV Ogólnopolskie sympozjum - Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie,
Ciechocinek 27-29.06.2003

mgr Beata Balcerek-Bunio - prezentacja pt:
Zasady efektywnego wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie zilustrowane ,,historią jednej zabawki". 

Helszer Z, Nowacka J, Płucienniczak A, Kałużewski B
Standarisation of quantitative polimerase chain reaction (Q-PCR) for the diagnosis of unbalanced chromosome aberrations.
Journal of Applied Genetics, The 13th Symposium of the Polish Genetics Society, Warszawa, September 22-25, 1998, volume 39A.

Dudarewicz L, Zieleniewski W, Nalewajko M, Woźniak L, Kobos J, Kałużewski B
Sertoli-Leydig cell tumor of the ovary -Doppler studies. A case report
Med. Sci. Monit. T 4, 518-521, 1998.

 

Jeziorowska A, Kałużewski B
Molecular analysis of human Y chromosome in azoospermia.
Endokrynologia Polska. T 49, 61-68, 1998.

 

Jakubowski L, Jeziorowska A, Kałużewski B
Wczesna diagnostyka kliniczna, cytogenetyczna i molekularna w przypadkach zaburzeń rozwoju cielesno-płciowego.
Postępy Neonatologii, 9: 213-224, 1998.

 

Perenc M., Kałużewski B
Analysis of triple test results in 27 cases of twin pregnancies.
Acta Genet. Met. Gemellol. 1998 vol.47, s.249-254

 

Perenc M, Dudarewicz L, Korczyński J, Kałużewski B
Prenatal Diagnosis in a Pregnant Woman with Congenital Adrenal Hyperplasia. A Case Report
Endokrynologia Polska, 1999, Tom 50, Zeszyt 1: 95 - 99.

 

Perenc M, Kałużewski B
Test potrójny - badanie przesiewowe trisomii chromosomu 21 oraz otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego
Diagnostyka Laboratoryjna, 1999

 

Dudarewicz L, Perenc M, Kałużewski B
Przydatność pomiarów długości kości udowej i ramiennej płodu w diagnostyce liczbowych aberracji chromosomowych.
Ultrasonografia, 1999; 3(1): 39-44.

 

Jakubowski L, Sabatowska M, Filipiak-Miastkowska I, Nadratowski P, Rutkowska A, Nowakowska D, Kałużewski B
Aspekty neurologiczne u dwóch chorych z niemozaikową i mozaikową polisomią chromosomów X i Y.
Neurologia i Neurochirurgia Polska, 33: 175-181, 1999.

 

Perenc M, Dudarewicz L, Kałużewski B
Analysis of triple test results in 27 cases of twin pregnancies
Acta Medicae et Gemellologiae, 47, 1999.

 

Jeziorowska A, Jakubowski L, Węzigowska E, Kałużewski B
Badania molekularne chromosomu Y w zakresie czynnika azoospermii (AZF) w przypadkach niepłodności męskiej.
Endokrynologia Polska, T. 50, supl. 1 do z. 4, s. 153, 1999.

 

Jakubowski L, Jeziorowska A, Kałużewski B
Schemat postępowania diagnostycznego w przypadkach aberracji chromosomów płciowych z wykorzystaniem metod badań molekularnych.
Endokrynologia Polska, T. 50, supl. 1 do z. 4, s. 151, 1999.

 

Perenc M, Dudarewicz L, Kałużewski B
Utility of the triple test in the detection of abnormalities of the feto-placental unit.
Medical Science Monitor, vol. 6, nr 5, 994-999, 2000.

 

Perenc M, Kałużewski B, Bodalski J
Diagnostyka prenatalna przepukliny rdzeniowej u płodu - opis 4 przypadków.
Przegląd Pediatryczny, 2000, Nr 3, Vol. 30: 232-235

 

Perenc M, Kałużewski B
Liczbowe aberracje autosomalne u płodu a "test potrójny". Opis przypadków.
Case Reports & Clinical Practice Review - przyjęta do druku w 2000 r.

 

Dudarewicz L, Kałużewski B
Umbilical and middle cerebral artery blood velocimetry: relationship with placental volume.
Med. Sci. Monit. Vol. 6, nr 2, 266-270, 2000.

 

Dudarewicz L, Kałuzewski B
Prenatal screening for fetal chromosomal abnormalities using ear lenght and shape as an ultrasound marker.
Med. Sci Monit. Vol. 6, nr 4, 801-806, 2000.

 

Dudarewicz L, Perenc M, Kałużewski B
Pomiar miedniczki nerkowej płodu jako test przesiewowy w kierunku liczbowych aberracji chromosomowych.
Ultrasonografia, nr 4, 43-46, 2000.

 

Dudarewicz L, Kałużewski B
Rola badania USG w poradnictwie genetycznym u ciężarnych z podwyższonym ryzykiem aneuploidii u płodu.
Postępy Neonatologii, Supl. 1, s. 392-395, 2000.

 

80 Perenc M., Kałużewski B
Test potrójny - badanie przesiewowe trisomii 21 oraz otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego płodu.
Diagn.Lab. 2000 T.36, Nr 4, s.483-493 KBN 3.000

 

Lucjusz Jakubowski, Anna Jeziorowska, Maria Constantinou, Zofia Helszer, Anette Baumstark, Walther Vogel, Diana Mikiewicz-Syguła, Bogdan Kałużewski.
Xp ; Yp translocation inherited from the father in an SRY, RBM, and TSPY positive true hermaphrodite with oligozoospermia.
J. Med. Genet. 2000 Vol. 37 s. 1-4.

 

Lucjusz Jakubowski, Anna Jeziorowska, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
Molecular analysis of Y chromosome long arm structural instability in patients with gonadal dysfunction.
Clin. Genet. 2000 Vol. 57 s. 291-295.

 

Nowacka J, Helszer Z, Walter Z, Płucienniczak A, Kałużewski B
The quantitative PCR technique resolves ambiguities concerning a small rearrangement of human chromosome 6q12-13.
J Appl Genet. 2001; 42(4):541-5. PMID: 14564028 [PubMed]

 

Helszer Z, Nowacka J, Kałużewski B
Detection of chromosomal aneuploidies in fetus by multiplex Q-PCR method.
Ginekol Pol. 2002 May; 73(5):444-8. Polish. PMID: 12185705 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

Jeziorowska A., Węzigowska E., Jakubowski L., Kałużewski B
Badania molekularne chromosomu Y w zakresie czynnika AZF (Azoospermia Factor) w przypadkach niepłodności męskiej.
Diagn.Lab. 2001 T.37, suppl.1, s.121-125, bibliogr.

 

Dudarewicz L., Kałużewski B
Rola pomiarów grubości fałdu karkowego i przezierności karkowej u płodu w diagnostyce przesiewowej aneuploidii.
Ultrasonografia 2001, nr 6, s.49-53, ryc., wykr., bibliogr., Sum.

 

Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
Wykorzystanie techniki FISH w diagnostyce aberracji chromosomowych trudnych do zidentyfikowania za pomocą klasycznych technik cytogenetycznych.
Diagn. Lab. 2001 T. 37 supl. 1 s. 77-85.

 

Zofia Helszer, Bogdan Kałużewski, Maria Constantinou.
Małe dodatkowe chromosomy markerowe (ESACs). Problemy diagnostyczne i znaczenie kliniczne.
Diagn. Lab. 2001 T. 37 supl. 1 s. 93-98.

 

Zofia Helszer, Maria Constantinou, Joanna Nowacka, Grażyna Płucienniczak, Andrzej Płucienniczak, Bogdan Kałużewski.
Application of FISH and Q-PCR techniques in breakpoint diagnostics in three cases of marker chromosomes derived from chromosome 15.
Med. Sci. Monit. 2001 Vol. 7 nr 3 s. 464-470.

 

Bogdan Kałużewski, Zofia Helszer, Maria Constantinou, Susan W. Burkholder, William G. Coutinho, Maria Skorski, Linda Corridori, Carol E. Anderson, Marge Sherwood, Maria Dębiec-Rychter, Laird G. Jackson.
Extra structurally abnormal chromosomes (ESACs) - presentation of 10 new cases.
Med. Sci. Monit. 2001 Vol. 7 nr 3 s. 427-434.

 

Kocki J, Jarosz B, Constantinou M, Korszeń-Pilecka I, Pilecki M, Antosz H, Starosławska E, Korobowicz E, Kałużewski B, Wojcierowski J.
Co-expression of Epstein-Barr Virus Latent Membrane Protein 1, Bcl-2, Bcl-xL, p21Cip1 and p53 Genes in Human Lymphoepithelial Carcinoma.
Bull Vet Inst Pulawy Suppl, 2002, 33-37.

 

Helszer Z, Nowacka J, Kałużewski B
Szybka diagnostyka aneuploidii chromosomowych u płodu za pomocą metody multiplex Q-PCR.
Gin. Pol. 2002 vol. 73

 

Zofia Helszer, Joanna Lach, Joanna Nowacka, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
Inv(10) in a patient with hypogonadotropic hypogonadism.
J. Appl. Genet. 2003 Vol. 44 nr 2 s. 225-229.

 

Bogdan Kałużewski, Maria Constantinou, Ewa Zając.
Molecular cytogenetic techniques in detecting subtle chromosomal imbalances.
J. Appl. Genet. 2003 Vol. 44 nr 4 s. 539-548.

 

Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski, Zofia Helszer, Ewa Zając, Joanna Nowacka.
Prenatal detection of maternal UPD15 in a new case with i(15p) by Timing Replication Test (TRT) and methylation analysis.
J. Appl. Genet. 2003 Vol. 44 nr 2 s. 209-218.

 

Maria Constantinou, Ewa Zając, Bogdan Kałużewski.
Chromosomal mosaicism on amniotic interphase nuclei detected by multiprobe FISH.
J. Appl. Genet. 2003 Vol. 44 nr 4 s. 557-560.

 

Janusz Kocki, Maria Constantinou, Maria Cioch, Mirosław Łańcut, Bogdan Kałużewski, Anna Dmoszyńska, Jacek Wojcierowski.
Molecular diagnostics of promyelocytic leukemia.
J. Appl. Genet. 2003 Vol. 44 nr 4 s. 553

 

Helszer Z., Lach J., Kałużewski B.
Markery biochemiczne otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w płynie owodniowym.
Medical Science Review 2004, pp. 49-51

 

Nowacka J., Helszer Z., Walter Z., Płucienniczak A., Kałużewski B
Adaptation of PCR technique for quantitative estimation of genetic material from different of chromosome 21 in cases of trisomy 21.
Acta Bioch.Pol. 2004 vol.51, nr 4, s.995-1001, ryc., tab., bibliogr., Sum.

 

Perenc M., Kałużewski B
Test potrójny jako badanie przesiewowe w drugim trymestrze ciąży.
Med.Sci.Rev.Genetyka 2004, s.88-94, ryc., bibliogr.

 

Kałużewski B. red.nacz:
Medical Science Review Genetyka
Warszawa : Med.Sci.Int., 2004 - 146 s. : ryc., tab., sum., bibliogr., 29 cm ISDN 1732-9698; redaktor naczelny czasopisma

 

Kałużewski B. red.nacz:
Medical Science Review Genetyka. 2004
Warszawa : Med.Sci.Int., 2004 - 146 s. : ryc., tab., sum., bibliogr., 29 cm ISDN 1732-9698; redaktor zeszytu

 

Demkow T, Constantinou M, Kałużewski B.
The effect of chemotherapy on numerical aberrations of spermatozoal chromosomes in testicular cancer patients.
Nowotwory Journal of Oncology. 2004, 2: 100-107.

 

Stasiewicz-Jarocka, Olga Haus, E. Van Assche, Ewa Kostyk, Maria Constantinou, A. Rybałko, B. Krzykwa, A. Marcinkowska, I. Barisic, V. Kucinskas, Bogdan Kałużewski, G. Schwanitz, Alina T. Midro.
Genetic counseling in carriers of reciprocal chromosomal translocations involving long arm of chromosome 16.
Clin Genet. 2004 Vol . 66 nr 3 s. 189-207.

 

Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
Kliniczne aplikacje technik cytogenetyki molekularnej w procesie diagnostyki prenatalnej wybranych przypadków aberracji chromosomowych.
Med. Sci. Rev. Genetyka 2004 s. 34-43.

 

Bogdan Kałużewski, Maria Constantinou, Edyta Borkowska, Ewa Wawrzyniak.
Dzień dobry genetyko.
Diagnosta Lab. 2004 R. 2 nr 3 s. 14-1

 

Zofia Helszer, Joanna Nowacka, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
Alternatywne metody analizy molekularnej regionu krytycznego PWAS w pięciu przypadkach aberracji chromosomu 15.
Med. Sci. Rev. Genetyka 2004 s. 83-87.

 

Bogdan Kałużewski, Maria Constantinou, Zofia Helszer, Anna Eckersdorf-Mastalerz, Tamara Michalska, Małgorzata Perenc, Jerzy Korczyński, Waldemar Lech, Lech Dudarewicz, Marek Wieczorek.
Inwazyjna diagnostyka przedurodzeniowa: doświadczenia własne 15 lat realizacji programu.
Med. Sci. Rev. Genetyka 2004 s. 18-26.

 

Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Ewa Zając, Agnieszka Nawrocka, Marcin Matych, Józef Matych, Bogdan Kałużewski.
Nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego przy użyciu testu BTA stat.
Urol. Pol. 2004 T. 57 nr 1 s. 15-19.

 

Ewa Robak, Joanna Góra-Tybor, Radzisław Kordek, Ewa Wawrzyniak, Jacek Bartkowiak, Andrzej Bednarek, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski, Tadeusz Robak.
Richter syndrome first manifesting as cutaneous B-cell lymphoma clonally distinct from primary B-cell chronic lymphocytic leukaemia.
Br. J. Dermatol. 2005 Vol. 153 nr 4 s. 833-837.

 

Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
Aplikacja cytogenetyki interfazowej do rutynowej diagnostyki cytogenetycznej konstytucyjnych i niekonstytucyjnych aberracji chromosomowych.
Clin. Exp. Med. Lett. 2006 Vol. 47 nr 2 s. 85-89.

 

Maria Constantinou, Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Ewa Zając, Paweł Jałmużna, Józef Matych, Agnieszka Nawrocka, Bogdan Kałużewski.
Application of multiplex FISH,CGH and MSSCP techniques for cytogenetic and molecular analysis of transitional cell carcinoma (TCC) cells in voided urine specimens.
J. Appl. Genet. 2006 Vol. 47 nr 3 s. 273-275.

 

Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
Clinical applications of molecular cytogenetic techniques in the process of prenatal diagnostics of selected chromosomal aberration cases.
Pol. J. Environ. Stud. 2006 Vol. 15 nr 6b s. [1-11].

 

Monika Banaszkiewicz, Aleksandra Binka-Kowalska, Agnieszka Gilewska, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
The incidence of mutations of BRCA1, NOD2 and CHEK2 genes at Lodz Macroregion.
Clin. Exp. Med. Lett. 2006 Vol. 47 nr 2 s. 101-105.

 

Bogdan Kałużewski, Maria Constantinou, Zofia Helszer, Anna Eckersdorf-Mastalerz, Tamara Michalska, Małgorzata Perenc, Jerzy Korczyński, Waldemar Lech, Lech Dudarewicz, Aleksandra Binka-Kowalska, Marek Wieczorek.
Prenatal diagnostics. Experience, gained from 25 years of the programme implementation.
Pol. J. Environ. Stud. 2006 Vol. 15 nr 6b s. 1-22.

 

Aleksandra Binka-Kowalska, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski.
Przydatność testu UroVysion w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego.
Urol. Pol. 2006 T. 59 nr 4 s. 249-255.

 

Borkowska E, Binka-Kowalska A, Constantinou M, Nawrocka A, Matych J, Kaluzewski B.
P53 mutations in urinary bladder cancer patients from Central Poland.
J Appl Genet. 2007;48(2):177-83.

 

Maria Constantinou, Iwona Płowaś, Bogdan Kałużewski.
Trisomy of medial 15q as result of analphoid supernumerary ring chromosome detected by CGH and FISH.
Cytogenet Genome Res. 2007; 119/1-2.

 

Maria Constantinou, Ewa Zając, Anna Mastalerz-Eckersdorf, Iwona Płowaś, Bogdan Kałużewski.
Comparative Genomic Hybrydization (CGH): the principles for routine constitutional cytogenetic diagnosis and genetic counseling process.
Clin Exp Med Letter. 2007 Vol. 48, No 3 2007.

 

Aleksandra Binka-Kowalska, Bogdan Kałużewski, Beata Skoczylas .
Badania przesiewowe w ciąży- ocena ryzyka aberracji chromosomowych i wad OUN płodu.
Badanie i Diagnoza - Nowości Diagnostyki Laboratoryjnej. czerwiec 2008

 

 
Uniwersytet Medyczny w Lodzi